Nyhedsarkiv 

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2018 

Den 24. april 2018 vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (L 176). 

Loven bygger ligesom de to seneste ændringer af garantifondsloven på erfaringerne fra Gable Insurance’s konkurs i 2016. 

De væsentligste elementer i ændringsloven er følgende: 

•  Obligatorisk medlemskab af garantifonden for alle direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for EU/EØS, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner eller ønsker at tegne skadesforsikringsaftaler i Danmark (siden den 1. juli 2017 har det kunne ske på frivillig basis). 

•  Pligt til at yde et engangsbidrag på 100.000 kr. for direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i Danmark, der etableres efter lovens ikrafttræden, og direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande, der ved lovens ikrafttræden ikke driver eller er anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark, men som ønsker at tegne forsikringer i Danmark.

 For de udenlandske selskaber, som ved lovens ikrafttræden er anmeldt til at tegne skadesforsikringsaftaler i Danmark, men som endnu ikke er medlem af fonden, skal der betales 50 kr. pr. police for de motor-, familie-, husejer-, sundheds-, ejerskifte-, sælgeransvars- og byggeskadeforsikringer, som selskabet har tegnet i Danmark, og som er i kraft på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Engangsbidraget kan ikke være mindre end 100.000 kr.

 •   Fondens dækningsområde ændres, så den kun dækker den virksomhed, som forsikringsselskaberne (danske og udenlandske) har i Danmark for risici i Danmark. Ændringen betyder, at Fonden ikke, således som det ellers har været tilfældet, siden Garantifonden blev etableret i 2003, dækker den virksomhed, som danske direkte tegnende skadesforsikringsselskaber via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed har i andre lande inden for EU/EØS. 

Som en konsekvens af afgrænsningen af Fondens dækningsområde til kun at vedrøre skadesforsikringsselskabernes virksomhed i Danmark, skal de selskaber, der tegner skadesforsikringsaftaler i andre EU/EØS-lande, senest den 31. august 2018 have givet alle deres relevante forsikringstagere og sikrede uden for Danmark i andre EU/EØS-lande meddelelse om, at de fra 1. januar 2019 ikke længere er dækket af Garantifonden i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs. Meddelelsespligten gælder dog ikke over for de forsikringstagere og sikrede uden for Danmark i andre EU/EØS-lande, hvor forsikringsselskabet er blevet undtaget for pligten til at betale bidrag, da disse er dækket af en garantiordning i deres hjemland.

 •   Fondens dækningsperiode ændres for visse skadesforsikringsaftaler, der ikke kan gentegnes i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs. Ændringen medfører, at Fonden dækker krav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid.

 Derudover indebærer loven bl.a., at Finanstilsynet kan varsle opkrævning af bidrag fra selskaberne med 6 måneders varsel, dog kun en gang årligt, at der ikke længere skal være anmeldelsesret i et forsikringsselskabs konkursbo for så vidt angår selvrisikoen på 1.000 kr. pr. police, og at erhvervsministeren i en periode kan tillade, at Garantifonden ikke opfylder kravet om en formue på minimum 300 mio. kr. Endelig kan det nævnes, at Fondens juridiske status præciseres, herunder at Fonden ikke er underlagt forvaltningsretlige regler m.v.

Loven træder i kraft den 1. januar 2019; dog allerede den 1. juli 2018 for så vidt angår bestemmelsen om notifikation af udenlandske forsikringstagere og sikrede.

 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber sagsøger svensk forsikringsmægler for 96 millioner kroner

12.01.2018 -  Garantifonden sagsøger nu det svenske forsikringsmæglerselskab, Howden Insurance Brokers, for at have vildledt danske forbrugere, der var kunder i de to nu konkursramte selskaber, Gable Insurance i Liechtenstein og Gables danske salgskontor, Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Sagsanlægget omfatter desuden det engelske reassuranceselskab, Barbican Specialty Reinsurance, samt konkursboet for Gable Insurance.

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har lagt sag an mod det svenske Howden Insurance Brokers for vildledning af de danske kunder med krav om erstatning på 96 millioner kroner. Stævningen, som blev indgivet før jul, omfatter det engelske Barbican Specialty Reinsurance og konkursboet for Gable Insurance. De tre parter er sagsøgt samlet for at begrænse Garantifondens og forsikringskundernes tab efter konkurserne i Gable Insurance i Liechtenstein og Husejernes Forsikring Assurance Agentur i Danmark.

Da Gable Insurance gik konkurs 19. november 2016, blev 26.000 danske forbrugere direkte ramt af de økonomiske følger af at have købt bl.a. ejerskifteforsikringer i agenturet Husejernes Forsikring, der var Gables salgskontor i Danmark, og som selv gik konkurs 8. december 2016.

Folketinget trådte hurtigt til efter konkurserne. Det skete i et samarbejde med brancheorganisationen Forsikring & Pension. Det skete ved en hurtig lovændring, som sikrede, at de danske forsikringskunder helt ekstraordinært kunne anmelde deres skader til Garantifonden, selvom Gable, som udenlandsk selskab, ikke var medlem af fonden. Samtidig blev der skabt en mulighed for at købe en ny ejerskifteforsikring i et andet, dansk forsikringsselskab, hvilket normalt ikke er muligt.

Samtidig med lovændringen vedtog Folketinget, at Garantifonden skulle iværksætte en advokatredegørelse, som skulle fastslå, om nogen kunne gøres ansvarlige for tabet for de danske kunder og for Garantifonden. Denne advokatredegørelse forventes færdig i slutningen af maj, hvor der sættes fokus på de danske forhold i sagen. Når Garantifonden allerede nu sagsøger de tre parter, er det for at sikre fondens krav og dermed følge Folketingets indstilling fra december 2016.

Garantifonden forventer, at dens samlede udgifter, som følge af Gables konkurs, vil beløbe sig til mere end 170 millioner kroner. Det endelige tab forventes først at kunne opgøres, når Gables konkursbo i Liechtenstein er gjort op, hvilket må forventes at tage nogle år.

Danske forsikringskunder vildledt af mægler
Et af de mest centrale forhold i forbindelse med konkurserne i Gable og Husejernes Forsikringsagentur er, at deres forsikringsmægler, Howden Insurance Brokers, vildledte de danske kunder.

Kunderne fik nemlig at vide, at Gable havde tegnet en genforsikring, som i tilfælde af Gables konkurs sikrede de danske forsikringskunder ”en dækning svarende til den, der tilbydes af Garantifonden”, som Howden formulerede det i deres egen erklæring.

- Vi har i Garantifonden gennem et års tid forsøgt at forhandle med Howden, Barbican og konkursboet for Gable om at få tilbagebetalt de penge, vi mener, de samlet skylder Garantifonden og dermed indirekte de danske forsikringskunder – men det har hidtil været forgæves. Derfor har vi sagsøgt de tre parter for 96 millioner kroner, siger Jesper Rasmussen, der er formand for Garantifonden.

- Garantifonden følger dermed Folketingets indstilling om at stille de ansvarlige i Gable-sagen til regnskab. Vi forfølger nu mulige krav mod alle de parter, som kan gøres ansvarlige for fondens og de danske kunders tab.

- Vi skal så vidt muligt have hentet de penge hjem igen, som de private danske forsikringskunder gennem årene har indbetalt til Garantifonden, dels for at begrænse det økonomiske tab, dels for at forhindre, at der skal opkræves flere penge hos de danske forsikringskunder, siger Jesper Rasmussen.

 

Advokatundersøgelse af Gable og Husejernes Forsikring iværksættes

22.12. 2017 -   Advokatundersøgelsen af konkurserne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS igangsættes nu.

Kromann Reumert er af bestyrelsen i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udpeget til at foretage undersøgelsen, og advokat Søren Aamann Jensen vil stå i spidsen for arbejdet. Kommissoriet for advokatundersøgelsen kan findes her.

Advokatredegørelsen forventes at ligge klar i slutningen af maj 2018, og vil blive offentliggjort på Garantifondens hjemmeside.

Ifølge den politiske aftale, som blev indgået i forbindelse med konkurserne i Gable og Husejernes Forsikring i slutningen af 2016, skal advokatredegørelsen fastslå, om nogen har udvist kritisabel adfærd i forbindelse med selskabernes salg af forsikringer i Danmark, og om nogen kan pålægges et ansvar for de eventuelle tab, som konkursen måtte have påført de danske kunder, Garantifonden og eventuelt andre.

Advokatredegørelsen forventes opdelt i en dansk og en udenlandsk del med henblik på at få en hurtigst mulig afdækning af de danske forhold.

Finanstilsynet skal i henhold til den politiske aftale sideløbende kigge nærmere på, om Gable og Husejernes Forsikring eller deres omsætningsled har overtrådt relevante forbrugerbeskyttelsesregler. Denne undersøgelse er iværksat.

Kunder, der har tabt penge som følge af konkurserne, bør ikke afvente advokatundersøgelsen, men selv gøre deres krav gældende hurtigst muligt i konkursboerne efter Gable og Husejernes Forsikring.

Kontaktpersoner
Kurator Husejernes Forsikring Assurance Agentur
Søren Aamann Jensen saj@kromannreumert.com
Tlf.: 38 77 45 80
Kromann Reumert’
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

Kurator Gable Insurance AG
Herbert Wahl  Herbert.wahl@bwb.li
Tlf.: 423 239 78 78
Batliner Wanger Batliner
Am Schrägen Weg 2
9400 Vaduz

Kontaktpersoner vedr. advokatundersøgelse:

Formand, Jesper Rasmussen, Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber

Underdirektør, Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2017

30.05. 2017 - Den 11. maj 2017 vedtog Folketinget ændringer af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (L 172).  Ændringerne,  der træder i kraft den 1. juli 2017, vedrører især tre områder:

1) Udenlandske selskaber kan blive medlemmer
Med ændringen af garantifondsloven kan  direkte tegnende skadesforsikringsringsselskaber med hjemsted i EU/EØS -  som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner forbrugerforsikringer på det danske marked - blive medlemmer af Garantifonden.

 Der er tale om et frivilligt medlemskab med mulighed for, at skadesforsikringsselskaber efterfølgende kan udtræde af Garantifonden. Ligeledes kan Finanstilsynet udelukke et frivilligt medlem, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler m.v.

Alle nye medlemmer af Garantifonden skal yde et engangsbidrag til fonden. Engangsbidraget skal betales af forsikringsselskaber, der bliver medlem af fonden efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2017. Bidraget fastsættes til 50 kr. pr. police inden for forbrugerforsikringer, som er i kraft på tidspunktet for skadesforsikringsselskabets indtræden i fonden. Ved fastsættelsen af engangsbidraget kan der ske modregning, hvis et forsikringsselskab tidligere har været omfattet af lovens pligt til at yde bidrag til fonden (det årlige bidrag, som blev sat i bero i 2009). Engangsbidraget kan ikke være mindre end 100.000 kr.

Beregningsgrundlaget for engangsbidraget kommer til at fremgå af bidragsbekendtgørelsen (link nederst). 

2) Skærpet informationsforpligtelse
Derudover indføres der skærpede informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler.

Forsikringsagentvirksomheder, administrationsselskaber, underagentvirksomheder og forsikringsdistributionsvirksomheder skal i forbindelse med markedsføring til forbrugere af en skadesforsikringsaftale oplyse: 

- i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes
-  forsikringsselskabets hjemland
- om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning.

Oplysningerne skal gives til kunden senest samtidig med indgåelsen af en konkret forsikringsaftale.

Endelig skal forsikringsvirksomhederne nævnt ovenfor på deres hjemmeside på dansk oplyse om det forsikringsselskab, hvori forsikringer tegnes, er omfattet af en garantiordning og om indholdet af garantiordningen. Hvis virksomhederne ikke har en hjemmeside, skal oplysningerne gives i forbindelse med markedsføringen.

I forbindelse med lovændringen er lignende skærpede informationskrav blevet indført for skadesforsikringsselskaber - herunder for filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber - i god skik bekendtgørelsen (link nederst). 

3) Advokatredegørelse Gable Insurance
Herudover åbner loven op for, at  Garantifonden kan gennemføre en advokatredegørelse om muligheden for at gøre ansvar gældende over for den tidligere ledelse i Gable Insurance AG, den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, deres samarbejdspartnere i distributionen af forsikringer og andre rådgivere.

 ·       Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling som vedtaget af Folketinget den 11. maj 2017.

·       Bekendtgørelse nr. 484 af 16. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

·       Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Sidste chance for kunder i Husejernes Forsikring/Gable Insurance for at købe ny ejerskifteforsikring

14.03.2017 - Mangler du en ejerskifteforsikring, fordi du har været kunde i det konkursramte Husejernes Forsikringsagentur/Gable Insurance, så er det nu sidste chance for at købe en ny i et andet selskab. Skader skal  anmeldes senest den 31. marts 2017.

Er du kunde i det konkursramte Husejernes Forsikringsagentur/Gable Insurance, så er det snart sidste chance for at købe en ny ejerskifteforsikring hos et andet selskab.   

Det oplyser Forsikring & Pension, brancheorganisationen for forsikringsselskaber i Danmark.

Den formelle frist for at købe en ny ejerskifteforsikring er den 31. marts 2017, men i praksis vil fristen hos nogle selskaber være tidligere. Det skyldes, at der skal være tid til at udarbejde en tilstandsrapport, før der kan indgås en aftale om en ny ejerskifteforsikring senest 31. marts.

Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017. Det skal ske til Topdanmark Forsikring via deres hjemmeside.

Normalt kan du kun købe en ejerskifteforsikring i forbindelse med, at du køber et hus. Men husejere med en ejerskifteforsikring hos det konkursramte Gable Insurance købt via Husejernes Forsikringsagentur har en ekstraordinær mulighed for at købe en ny ejerskifteforsikring i andre forsikringsselskaber i Danmark.

Helt præcist vil det være muligt at købe en erstatningsforsikring, som dækker samlet fem år fra overtagelsen af huset. Det er ikke alle forsikringsselskaber, der sælger ejerskifteforsikringer og dermed heller ikke det nye produkt.
 
- Branchen har helt ekstraordinært besluttet at hjælpe de nødstedte danske ejerskifteforsikringskunder i det konkursramte liechtensteinske Gable Insurance. Det gør vi, fordi et udenlandsk selskab med tvivlsomme salgsmetoder har lokket omkring 26.000 danske husejere til at købe billige forsikringer og derefter ladet dem i stikken, siger Torben Weiss Garne, underdirektør i Forsikring & Pension.
 
Han påpeger, at den danske forsikringsbranche tager skarpt afstand fra de salgsmetoder, som Husejernes Forsikringsagentur/Gable Insurance har brugt.

Til forsikringstagerne om konkursen i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS

19.12. 2016 - Gable Insurance blev erklæret konkurs den 19. november 2016 i Liechtenstein. Gable Insurance har solgt forsikringer i Danmark via Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Den 8. december 2016 blev også Husejernes Forsikringsagentur erklæret konkurs. Ingen af selskaberne var medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forsikringstagere dækning i tilfælde af forsikringsselskabers konkurs.

Torsdag den 8. december 2016 vedtog Folketinget, efter drøftelser med brancheorganisationen Forsikring & Pension, en lovændring, som betyder, at danske kunder i Gable Insurance og Husejernes Forsikringsagentur alligevel er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Lovændringen betyder, at Fonden yder dækning af krav, der ellers ikke ville være dækket.

Hvad kan du gøre og forvente i den kommende tid?
Garantifonden har nu indgået en administrationsaftale med Topdanmark Forsikring A/S. Det er Topdanmark, der skal behandle din skadessag på vegne af Garantifonden og håndtere udbetalingen af erstatningen fra Garantifonden. Dette gælder også allerede afsluttede skadessager, der blot afventer frigivelse af erstatning.

Har du en skadessag, der endnu ikke er anmeldt, eller opstår der en skade inden for de fastsatte frister (se herunder), hvor fonden dækker, skal du anmelde denne skade til Topdanmark hurtigst muligt.

Hvis du allerede har anmeldt din skade til Husejernes Forsikringsagentur, skal du ikke anmelde den igen.

Al henvendelse om skader og anmeldelse af nye skader til Topdanmark skal foretages på denne hjemmeside www.topdanmark.dk/administration

Topdanmarks første opgave er at systematisere og overføre hver enkelt sag til selskabet selv. Det sker, for at de kan håndtere de ca. 2.000 skadessager på betryggende vis, så data og oplysninger ikke går tabt.

Det tager naturligvis noget tid. Den egentlige skadesbehandling vil formentlig kunne startes op i løbet af januar 2017. Topdanmark vil dog bestræbe sig på at færdigbehandle sager - som kun mangler frigivelse af erstatning samt sager med akutte økonomiske udfordringer – så hurtigt som overhovedet muligt.

Du kan få flere oplysninger på www.topdanmark.dk/administration.

Reglerne for dækning via fonden
Der er særlige regler for dækning, herunder særlige frister, som du som forsikringstager skal være opmærksom på.

Garantifonden betaler alene erstatning for skader, som ville være dækket af de betingelser og vilkår, som gjaldt for den oprindelige forsikringsaftale hos Gable Insurance. 

Generelt gælder, at man ikke får forudbetalte præmier tilbage.

Ejerskifteforsikringer
-  Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017.
-  Der er en selvrisiko på 20.000 kr. for den første dækningsberettigede skade i Garantifonden. Herefter gælder den selvrisiko, der fremgår af den oprindelige forsikringsaftale.
-  Normalt vil ejerskifteforsikringer kun kunne tegnes i forbindelse med et ejerskifte. Der er dog mulighed for at købe en erstatningsforsikring på kommercielle vilkår hos nogle af Forsikring & Pensions medlemmer gældende for restperioden. Dog maksimalt fem år. Forsikringen vil kunne tegnes indtil den 31. marts 2017 med den 1. april 2017 som ikrafttrædelsesdato. Det bemærkes, at der er tale om en helt ny forsikringstype, hvorfor selskaberne kan have behov for noget tid til at udvikle produktet.

Byggeskadeforsikringer
Der er erstatning for skader i de tilfælde, hvor bygherren er trådt i likvidation eller er gået konkurs eller træder i likvidation eller går konkurs i den oprindelige polices løbetid. Krav skal være anmeldt senest den dag, hvor forsikringen udløber.

Andre forsikringer end ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer
Der er erstatning for de krav, som er opstået indtil 4 uger efter, at kunden har modtaget denne meddelelse fra Garantifonden. Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017.

Klager til Ankenævnet for Forsikring
Klager, der er indbragt for Ankenævnet for Forsikring før Gable Insurances AG’s konkurs den 19. november 2016, dækkes af Garantifonden, når kunden har fået helt eller delvist medhold.

Klager over afgørelser truffet af Husejernes Forsikringsagentur ApS inden for de seneste 4 uger før konkursen (19. november 2016), kan indbringes for Ankenævnet senest den 6. januar 2017. Får man helt eller delvist medhold, er også disse klager dækket af Garantifonden.

Klager over Topdanmarks afgørelser om udbetalinger kan indbringes for Ankenævnet senest 3 måneder efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Får man helt eller delvist medhold, er disse klager dækket af Garantifonden.

I bilaget til denne meddelelse kan du læse mere om de regler, der gælder for anmeldelse af krav, ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer, selvrisiko, frister, forudbetalt præmie og ankesager. Du kan også der få oplysning om, hvor du kan blive forsikret fremadrettet.Brev på vej til forsikringskunder i konkursramte Gable Insurance
 
09.12.2016 | Danske kunder, der via Husejernes Forsikring har tegnet forsikring i det konkursramte lichtensteinske selskab Gable Insurance, kan se frem til hjælp. Det indgik brancheorganisationen Forsikring & Pension og Erhvervsministeriet en aftale om for kort tid siden (uge 48).

Torsdag den 8. december fik regeringen vedtaget de nødvendige lovændringer i Folketinget. Det betyder, at loven nu er udvidet, så den sikrer en rimelig dækning af forsikringskunderne i det konkursramte Gable Insurance og Husejernes Forsikringsagentur.

 Myndigheder og forsikringsbranchen modtager forståeligt nok mange opkald fra bekymrede kunder, men vi beder alle kunder væbne sig med tålmodighed.

Før Garantifonden for alvor kan trække i arbejdstøjet, skal fonden have adgang til informationerne i konkursboet og Husejernes Forsikring.

Når det er sket, sender Garantifonden et brev til hver enkelt af de ca. 26.000 nødstedte kunder i Husejernes Forsikringsselskab. Brevet vil give kunderne besked om, hvad de skal gøre. Det ventes at ske i løbet af en uges tid.

Skader skal indtil videre stadig anmeldes til Husejernes Forsikringsagentur via deres hjemmeside www.husejernesforsikring.dk. (Dette gælder ikke mere...)

De skader, der allerede er anmeldt, skal ikke anmeldes igen. Disse skader får Garantifonden for skadesforsikringsselskaber automatisk besked om via Husejerens Forsikringsagentur.

Erhvervsminiministeriets pressemeddelelse
Forsikring & Pensions pressemeddelelse
Vedtaget lovforslagTopdanmark Forsikring A/S er valgt som garantifondens administrationsselskab for perioden 1. december 2016 – 30. november 2020.

10.06.2016 | Det sker i forlængelse af, at garantifonden har gennemført et offentligt EU-udbud. Aftalen indebærer, at Topdanmark er forpligtet til at administrere sagsporteføljen i tilfælde af et skadeforsikringsselskab konkurs i den pågældende periode.”


Konkursboet efter Plus Forsikring A/S afsluttet


21.04.2016 | Behandlingen af konkursboet Plus Forsikring A/S er nu endeligt afsluttet.

Forsikringsselskabet gik konkurs i 2002. Alle forsikringstagere, som havde krav på erstatning for en anmeldt skade, har fået deres fulde erstatning udbetalt af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Ligeledes har alle forsikringstagere fået det beløb, som de havde betalt i præmie, tilbagebetalt af garantifonden minus de 1.000 kr., som loven fastsætter som selvrisiko. Alle krav, der er anmeldt i selve konkursboet og godkendt, vil få 9,733% af kravet udbetalt i dividende. Den endelige dividendeprocent er dog først endelig efter udløbet af ankefristen på fire uger efter afslutningen af konkursboet, som var den 19. april 2016.

Sagen har været omfattende og tidskrævende, blandt andet fordi krav fra ca. 8.000 forsikringstagere i Plus Forsikring har skullet behandles af Kammeradvokaten, der har været kurator i boet.

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber blev oprettet ved lov i 2003 som en konsekvens af konkursen i Plus Forsikring og med det formål, at forsikringstagere ikke skulle efterlades udækket som følge af en konkurs. I de 13 år, der er gået siden Plus Forsikring gik konkurs, er ingen andre danske forsikringsselskaber gået konkurs”.

Konkursbo efter Plus Forsikring A/S - forlig indgået

24.09.2014 | Da Plus Forsikring gik konkurs i 2002 indledtes straffesager mod hovedparten af bestyrelsens medlemmer, direktion samt revisor. Baggrunden for straffesagerne var en række overtrædelser af elementære ledelses- og kontrolkrav.

Selskabets direktør blev dømt ved en offentlig straffesag, mens en række af bestyrelsens medlemmer og revisor vedtog bøder for overtrædelserne. Da straffesagen var afsluttet, valgte konkursboets kurator at anlægge erstatningssag mod Plus Forsikring A/S' tidligere direktør, bestyrelsen og revisorerne.

Først nu skulle denne erstatningssag have været indledt i retten, men kurator for boet har efter drøftelse med Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der er boets hovedkreditor, valgt at indgå et forlig med modparten. Når forligsvejen er valgt af kurator og Garantifonden, er forklaringen primært, at retssagen kunne komme til at strække sig over en lang periode, vil være omkostningskrævende samt med stor sandsynlighed føre til et resultat, der ikke var bedre.

 Det er nu kurators opgave at få afsluttet konkursboet. Det er endnu ikke muligt præcist at sige, hvornår boet bliver afsluttet. Det forventes dog at blive i første halvår af 2015.

Nyt administrationsselskab

26.11.2012 | Topdanmark Forsikring er valgt som Garantifondens administrationsselskab for perioden 1. december 2012 – 30. november 2016.

Det sker i forlængelse af, at garantifonden har gennemført en udbudsproces efter de EU-retlige regler om administration af et skadeforsikringsselskabs sagsportefølje i tilfælde af et skadeforsikringsselskab konkurs.

Publiceret/Opdateret 09-05-2018