Bidrag fra medlemmer 
Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Engangsbidrag
Forsikringsselskaber, der bliver medlem af garantifonden for skadesforsikringsselskaber den 1. juli 2017 eller derefter, skal betale et engangsbidrag til fonden. Engangsbidraget kan ikke være mindre end DKK 100.000.
 
Det betyder, at engangsbidraget skal betales af:

  • direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der får Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed (obligatorisk medlem) den 1. juli 2017 eller derefter, og af
  • direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet EU/EØS-land, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner forbrugerforsikringer på det danske marked, og som vælger at tilslutte sig garantifonden (frivilligt medlem).

Engangsbidraget får ingen betydning for danske skadesforsikringsselskaber, der gennem en egentlig fusion, hvorved der dannes et nyt selskab, ophører og erstattes af et nyt fortsættende skadesforsikringsselskab. Her vil det nye fortsættende skadesforsikringsselskab ikke blive betragtet som et nyt medlem af garantifonden, selvom der er tale om en ny juridisk person; det skyldes, at de ophørende skadesforsikringsselskaber tidligere var medlemmer af garantifonden.

Derudover kan der ske modregning, såfremt et forsikringsselskab tidligere, eventuelt gennem andre forsikringsselskaber, har været omfattet af pligten til at betale et årligt bidrag til fonden. Modregningsadgangen betyder eksempelvis, at et udenlandsk selskab, der får eller har fået adgang til det danske skadesforsikringsmarked ved køb af et eller flere danske skadesforsikringsselskaber, ved fastsættelsen af engangsbidraget kan fratrække et beløb, der svarer til de købte forsikringsselskabers indbetalte årlige bidrag til fonden.

For frivillige medlemmer udgør engangsbidraget DKK 50 pr. police inden for visse nærmere definerede forbrugerforsikringer, som forsikringsselskabet har tegnet i Danmark eller via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i et andet EU/EØS-lande, og som er i kraft på tidspunktet for indtræden i garantifonden.

Hvis den udenlandske filial eller den grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed er omfattet af en garantiordning i det EU/EØS-land, hvor aktiviteten udøves, har Finanstilsynet mulighed for at reducere engangsbidraget.

For obligatoriske medlemmer udgør engangsbidraget DKK 50 pr. police i inden for visse nærmere definerede forbrugerforsikringer, som forsikringsselskabet har tegnet i Danmark, og som er i kraft på tidspunktet for indtræden i garantifonden.

For såvel obligatoriske som for frivillige medlemmer gælder det, at engangsbidraget ikke kan være mindre end DKK 100.000.

De forbrugerforsikringer, der er omfattet af beregningsgrundlaget for engangsbidraget er følgende:

  • motorforsikringer,
  • familieforsikringer,
  • husejerforsikringer, 
  • sundhedsforsikringer,
  • ejerskifteforsikringer,
  • sælgeransvarsforsikringer og
  •  byggeskadeforsikringer

Betalingsoplysninger
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber – Philip Heymans Allé 1 – DK 2900 Hellerup

Danske Bank - 30014001060279 - IBAN DK58 30004001060279 - SWIFT-BIC DABADKKK

Årligt bidrag
Garantifondens formue skal mindst udgøre DKK 300 mio.

De skadesforsikringsselskaber, der er medlemmer af fonden, har derfor som udgangspunkt pligt til at betale et årligt bidrag fonden. Finanstilsynet meddeler årligt inden den 1. juli størrelsen af det beløb pr. police, der skal anvendes ved forsikringsselskabernes beregning af bidrag for det følgende næste år. Beregningsgrundlaget er det samme som for engangsbeløbet; dvs. de samme forbrugerforsikringer.
 
Finanstilsynet valgte den 17. juni 2009 at sætte opkrævning af bidrag til garantifonden i bero ved udgangen af 2009, hvor fondens formue nåede 300 mio. kr. Skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed efter 2009, har derfor ikke betalt et årligt bidrag til fonden.

Publiceret/Opdateret 22-06-2017