Spørgsmål og svar 
Her kan du se svar på de oftest stillede spørgsmål

Hvad er Garantifonden? 
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber blev oprettet i 2003 ved "Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber", fordi forsikringstagere og skadelidte i det danske skadesforsikringsselskab Plus Forsikring A/S stod uden forsikringsdækning, da det gik konkurs den 18. december 2002.

Med etableringen af Garantifondsordningen blev det inden for forbrugerskadesforsikringsområdet sikret, at fonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning i henhold til loven.

Fonden er en selvejende institution og er reguleret ved lov og bekendtgørelse.

Det danske finanstilsyn fører tilsyn med fonden.

Hvad dækker Garantifonden? 
 Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs, dækker Fonden erstatningskrav til følgende:

1)    Forsikringstagere med privatforsikringer (dvs. typiske forbrugerforsikringer som motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes- og tilsvarende privatforsikringer)

2)    tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)

3)    tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)

4)  forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

5) forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede (Bestemmelsen har til formål at sikre, at kreditorer med tinglyst pant i fast ejendom er sikret erstatning i tilfælde af brand i den ejendom, hvori de har pant. Dækning af brandskader er derfor ikke begrænset til forbrugerforsikring, dvs. en- og tofamiliehuse samt fritidshuse. Fonden dækker således også brandskader på erhvervsejendomme mv.)

Fonden dækker præmier, som er betalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police. Det er dog kun præmien for den resterede del af den løbende forsikringsperiode, som dækkes af Fonden.

Hvilke skadesforsikringsselskaber er dækket af Garantifonden?
Fonden dækker danske skadesforsikringsselskaber og filialer i Danmark af skadesforsikringsselskaber med hjemsted i lande uden for EU/EØS. Derudover dækker Fonden skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet EU/EØS-land, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed sælger skadesforsikringer i Danmark og som frivilligt har tilsluttet sig Fonden.

Hvad angår danske skadesforsikringsselskaber dækker Fonden, indtil den 1. januar 2019, den virksomhed, som selskaberne har i andre lande inden for EU/EØS. Hvis et dansk skadesforsikringsselskab fx har en filial i Frankrig, vil de franske kunder være dækket af Garantifonden i tilfælde af det danske selskabs konkurs.

For udenlandske selskaber dækker Fonden derimod kun den virksomhed, som forsikringsselskaberne har i Danmark.

Hvordan får man besked om skadesforsikringsselskabets konkurs?
Kurator i det konkursramte selskab giver meddelelse til alle forsikringstagerne om konkursen. Derudover giver Finanstilsynet besked om konkursen via den danske dagspresse.

Hvor længe dækker Garantifonden?
Garantifonden dækker erstatningskrav, der er opstået indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne.

Er der tale om et skadesforsikringsselskab, der frivilligt har tilsluttet sig Fonden (selskaber fra andre EU/EØS-lande), beregnes fristen på 4 uger fra det tidspunkt, hvor Fonden har givet meddelelse til fordringshaverne om forsikringsselskabets konkurs.

Hvor lang er fristen for at anmelde krav og til hvem skal de anmeldes?
Krav, der ønskes dækket af Garantifonden, skal anmeldes til det forsikringsselskab, der behandler sager på vegne af Fonden, senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Krav, der anmeldes efter 6-måneders fristen, kan ikke dækkes af Fonden og kan herefter alene anmeldes som en fordring (erstatningskrav) i forsikringsselskabets konkursbo.

Erstatningskrav, som er anmeldt til det selskab, der er erklæret konkurs, inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Fonden og skal ikke anmeldes igen.

Hvem behandler eventuelle erstatningskrav?
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber indgår en aftale med et eller flere forsikringsselskaber om at overtage forsikringssagerne i det konkursramte selskab.

Du bliver kontaktet af det forsikringsselskab, der skal behandle din sag.

Garantifonden vil bestræbe sig på hurtigt at få behandlet alle sager, der overtages fra det konkursramte selskab.

Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål vedr. en konkret forsikringssag?
Spørgsmål vedr. en konkret forsikringssag skal rettes til det forsikringsselskab, der behandler sager på vegne af Garantifonden (yderligere oplysninger herom kommer snarest på hjemmesiden).

Ny forsikring?
Garantifonden dækker i en begrænset periode. Derfor er det vigtigt, at man hurtigt bliver forsikret på ny. I de fleste tilfælde kan forbrugerne gå til et andet forsikringsselskab for at blive forsikret. Man kan med fordel bruge Forsikringsguiden.dk til at få overblikket. Her kan man sammenligne pris og dækning på de fleste private forsikringer hos en lang række forsikringsselskaber.

Særligt, hvis der er tale om en lovpligtig forsikring, herunder arbejdsulykkesforsikring, eller en forsikring, der kan sidestilles med en lovpligtig forsikring, er det vigtigt,  at der tegnes en ny forsikring hos et andet forsikringsselskab så hurtigt som muligt for at opnå den lovpligtige forsikringsdækning.

Publiceret/Opdateret