Årsrapporter 
Fonden skal udarbejde og aflægge årsregnskab for hvert år. Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Årsrapporten for 2017

Garantifondens fjortende regnskabsperiode fra den 1. januar til den 31. december 2017 har været påvirket af den indtrufne konkurs i det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG, der især solgte ejerskifteforsikringer på det danske marked gennem Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, som ligeledes gik konkurs i december 2016. De to konkurser har afstedkommet, at regnskabet for 2017 er negativt påvirket.

 Garantifondens indtægter i perioden består af Garantifondsbidrag på 24.374 t.kr., hvilket kan henføres til engangsbidrag som følge af 7 udenlandske selskabers indmeldelse i Garantifonden. I 2017.

Erstatningsomkostninger m.v. sammensætter sig af positivt afløb af hensættelser m.v. i forbindelse med konkurs i Plus Forsikring A/S på -37 t.kr. , mens afløb af hensættelser og udgifter m.v. i forbindelse med konkurs i Gable Insurance AG udgør en omkostning på 96.800 t.kr. Garantifondens løbende driftsomkostninger udgør 705 t.kr mens de finansielle poster i 2017 blev negative med 523 t.kr. , forårsaget af urealiserede kursreguleringer.

 Dermed blev årets resultat et underskud på 73.617 t.kr.

 Som følge af årets underskud udgør egenkapitalen 256.459 t.kr. ultimo 2017 og dermed mindre end den i loven fastsatte minimumsgrænse på 300 mio. kr.  I henhold til loven skal Finanstilsynet inden 1. juli 2018 tage stilling til selskabernes bidrag for 2019, med mindre Erhvervsministeren tillader, at Garantifonden i en periode ikke opfylder det i loven fastsatte kapitalkrav.

Læs Årsrapporten for 2017 her

Læs Årsrapporten for 2016 her

Læs Årsrapporten for 2015 her

Læs Årsrapporten for 2014 her

Læs Årsrapporten for 2013 her

Læs Årsrapporten for 2012 her

Læs Årsrapporten for 2011 her

Læs Årsrapporten for 2010 her

Læs Årsrapporten for 2009 her

Læs Årsrapporten for 2008 her 

Publiceret/Opdateret 08-05-2018